Выдержка из устава организации «Центр Древней Руси»:

ІІ.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ.

2.1.Головною метою організації є задоволення та захист законних соціальних, єкономічних, національно- культурних та інших спільних інтересів членів Організації.

2.2.Для досягнення поставленої мети Організація у визначеному порядку вирішує такі завдання:

2.2.1. сприяння у наданні юридичним і фізичним особам консультацій з питань що стосується їх політичних, громадських, економічних та інших конституційних прав.

2.2.2. сприяння у наданні рекомендацій щодо зверння громадян до органів влади, громадських і міжнародних організацій.

2.2.3.сприяння у проведенні незалежної громадсбкої експертизи законопроектів та інших нормативно- правових актів.

2.2.4. сприяння у проведенні пропаганди правових знань серед населння, роз’яснення юридичним та фізичним особам їх конституційних прав.

2.2.5. сприяння у створені системи громадського контролю за дотриманням органами влади конституційних прав і свобод громадян.

2.2.6. сприяння аналізу сучастноо стану дотримання владою конституційних прав і свобод громадян, вироблення рекомендацій щодо його удосконалення.

2.2.7. сприяння в поширенні світового досвіду у галузі захисту конституційних прав и свобод громадян.

2.2.8. сприяння у наданні консалтингових та інформаційних послуг з  вікористанням сучастних інформаційних технологій.

2.2.9. сприяння формуванню правової і політичної культури громадян України.

2.2.10. інформування органів влади щодо реального стану дотримування конституційних прав і свобод громадян.

2.2.11.сприяння адаптації найменш захищених верст населння до змін соціально-економичних параметрів життя та реформованого правого поля держави.

2.2.12.участь разом с культурно-освітніми установами, громадсько- політичними організаціями та правохоронними органами у здійсненні профілактично- виховних заходів попередження правопорушень моральних норм суспільства і злочиності.

2.2.13.сприяння у реабілітації громадян, що відбули покарання за правопорушення та порушення норм морали.

2.2.14. участь у здісненні громадського контролю за дотриманням Конституції та законодавства України в пенітенціарних установах та інформування про це органів державної влади.

2.2.15. інформування громадян про досягнення у галузях політики, економіки, науки і техніки.

2.3. Для реалізації своїх завдань Організація здійснює таку діяльність:

— сприяє в організації консультаційних пунктів, веде в них прийом громадян.

— залучає до співпраці висококваліфікованних фахівців- консультантів у відповідних галузях – права,економіки, політики, безпеки, соціальних питань тощо.

— засновує засоби масової інформації, замймаеться видавничою діяльністью без мети отримання прибутку.

— організавує дослідження з відповідної проблематики, створює бази даних, готує аналітичні доповіді та інформації.

— організовує широке інформування громадськості, державних органів про результати проведених досліджень через друковану продукцію та ЗМІ.

— співпрацює із засобами массової інформації, проводить брифінги та прес- конференції.

— здійснює міжнародні контакти з представниками громадських та політичних організацій закордонних країн, обмінюється делегаціями.

— здійснює культурно- просвітницькі заходи для своїх членів.

— підтримує контакти  з відповідними структурами органів державної влади.

— підтримує контакти с конституційним Судом України, Уповноваженим з прав людини Верховної Ради.

— співпрацює з політичними партіями та громадськими організаціями.

ІІІ. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ.

3.1. Організація є юридичною особою у встановленому чинним законодавством порядку, має властне майно, що відображається на самостійному балансі Організації, рахунки в установах банків, круглу та інші печатки зі своїм найменуванням, кутовий та інші штампи, бланки, символіку та інші необхідні реквізити , зразки яких затверджуються загальними зборами участників Організації. Символіка реєструється у встановленому законодавством порядку.

3.2. Організація має право від свого імені укладати договори та інші юридичні акти, виступати участником цивільно- правових відносин, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов”язки, ьути позивачем та відповідачем в усіх судових установах.

3.3. З метою отримання коштів для виконання статутних завдань Організація має право виступати засновником гсопрозрахункових установ та організацій з участю вітчизняних та іноземних юридичних та фізичних осіб у встановленому законодавством України порядку.

3.4. організація має право на добровільних засадах створювати або вступати з іншими громадськими організациями в спілки ( асоціації тощо)…, укладати з іншими громадськими організаціями та благодійними організаціями угоди про співробітництво тв взаємодопомогу.

3.5. Для здійснення стутатних цілей та завдань Оргнізація у встановленому порядку має право:

— об”єднуватися в спілки, асоціації та інші об”єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань.

— обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями зарубіжних країн.

— організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій.

— відкривати рахунки ( у національній та іноземній валюті)в установах банків.

— засновувати засоби масової інформації, підприємства і організації із статутом юридичної особи, займатися видавничною діяльністью без мети отримання прибутку, через створенні видавництва.

— бути членом інших громадських організацій.

— мати властну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному законом України „ Про об”єднання громадян” для реєстрації символіки об”єднань громадян.

— попуяризувати свє ім”я ( назву), символіку.

ІV. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ”ЯЗКИ.

4.1.Організація має фіксоване членство в особі окремих громадян або їх колективів.

4.2. Індивідуальними членами Організації можуть бути особи, які проживають на території України, досягли 10-річного віку та поділяють мету та завдання Організації, відповідно до Статуту виконують взяті на себе зобов”язання та сплачують членські внески.

Прийом в індивідуальні члени Організації здійснюється Президентом на підставі особистої заяви вступаючого. Заява вступника розглядається в місячний термін з дня її подання.

4.3.Колективними членами Організації можуть бути трудові колективи підприємств, установ, організацій. Порядок набуття колективного членства встановлюеться Президентом Організації.

4.4. Члени організації мають право:

— добровільно вступати до Організації та виходити з  неї за письмовою заявою.

— обирати та бути обраними у керівні та контролюючі органи Організації.

— брати участь в обговоренні всіх питань діяльності Організації.

— Вносити пропозиції щодо виконання організацією своїх завдань.

— звертатись за допомогою до Організації для захисту своїх законних інтересів.

— користуватися інтелектуальними надбанням, матеріально- технічною, інформаційною та організаційною базою Організцації, відповідно до обсягу свого вкладу в її створенні

— отримувати повну інформацію про хід реалізації спільного проекту.

-вносити додаткові внески в розмірах і порядку, пердбачених рішенням керівного органу Організації.

— приймати участь у всіх заходах, які здійснюються Організацією.

4.5. Члени організації зобов”язані:

— брати активну участь у реалізації завдань Організації, своєчастно та якістно виконувати прийняті рішення.

— надавати пропозиції щодо вирішення існуючих проблем правовими та оргацізаційними заходами.

— дотримуватися вимог Статуту Організації, брати активну участ ьв її діяльності, виконувати доручення і рішення керівних органів та інших органів управління Організації.

— своєчастно сплачувати членські внески, виконувати свої зобов”язання перед Організацією, в тому числі з майновою участю.

4.6. За активну участь у роботі організації та вагомий внесок у розвиток Організації членам Організації можуть присвоюватись почестні звання Організації, вони можуть заохочуватись іншими засобами Організації, а також представлятись до державних нагород и почестних звань.

4.7. Членство в Організації може бути припиненодобровільно за рішенням самого члена Організації з попередннім повідомленням Президента Огранізації не менш ніж за 1 місяць, В такому разі Президент виносить рішення про визнання втративших членство, що фіксується у протоколі.

4.8. За порушення цього Статуту до члена Організації можуть бути застосовані такі заходи впливу, як попередження та виключення з  Організації.

4.9. Членство в Організації припиняється у випадках:

— виходу з  Організації за письмовою заявою.

— виключення з  Організації.

4.10. Підставами для виключення можуть бути:

— невиконання вимог статуту.

— вчинення дій, що дискредитують діяльність Організації.

4.11.Організація є відкритою організацією і сприяє розширенню складу членів.

V. УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ. 

5.1. Вищим органом управління Організації є Загальні збори участників Організації ( надалі Загальні збори), які проводяться один раз на рік.

5.2.Порядок денний Загальних зборів визначається у рішенні Правління Організації про скликання загальних зборів.

5.3.Позачергове скликання Загальних зборів для вирішення термінових питань можливе або за рішенням Правління за своєю ініціативою, або на вимогу Ревізійної комісії, або не менш як 1\3 членів Організації. У пропозиції повинен бути чітко визначений порядок денний позачергових Загальних сборів. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані в будь який час.

5.4 Про час та місце проведння Загальних зборів члени Організації мають бути повідомленні в письмовій формі Президентов Організації не пізнише, ніж за 14 днів до її проведння.

5.5. Рішення Загальних зборів Організації мають силу в разі присутності не менш як 2\3 від загального кількості членів Організації. Рішення приймаються простою більшістю голосів. Кожен член організації має один голос.

5.6.До виключної компетенції Загальних зборів відноситься:

— затвердження Статуту та внесення змін і доповнень д о Статуту Організації.

— Затвердження зразків печатки, штампів іншої атрибутики та сімволіки Організації

— визначення складу і структурі Організації.

— заслуховування звіту Президента Організації за звітній період.

— призначення Президента і челнів Правління, голови і членів Ревізійної комісії Організації та заслуховування їх звітів.

— затвердження рішень Правління про об”єднання у спілки, асоціацій та інші об”єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, а також вихід із них.

— прийняття рішень про припинення діяльності Організації, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

— реалізація парва властності на майно та кошти Організації.

5.7. Рішення про внесення змін по статуту Організації, відчуження майна Організації, що становить п”ятдесят і більше відсотків майна Організації, тта про ліквідацію Організації приймаються більшістю не менш як у 3\4 голосів від загальної кількості членів Організації.

5.8. Виконавчим органом , що здійснює керівництво діяльністью Організації вперіод між скликанням між Загальних зборів, є Правління, яке очолює Пезидент. Правління проводить свої засідання раз в три місяці. Засідання є правомочним, якщо на ньомі присутні 2\3 її членів.

5.9. Члени Правління не одержують зарабітної плати за свою роботу в цьому органі.

5.10. Члени Правління в кількості 2 осіб та Президента , який також є членом Правління, обираються Загальними зборами терміном на 5 років з числа членів Організації.

5.11. До компетенції Правління відносяться такі питання.

5.11.1.визначення часу, місця та порядку денного Загальних сборів.

5.11.2. виконання рішень Загальних сборів, що належать до їх компетенції;

5.11.3. здійснення загального керівництва діяльністю Організації в період між Загальними зборами;

5.11.4. позачергове скликання Загальних зборів за своею ініціативою, або на вимогу Ревізійної комісії, або не менше, ніж 1/3 від загальної кількості членів Організації;

5.11.5. визначення пріоритетності проектів і програм Організації;

5.11.6. здійснення господарського управління майном та коштами Організації;

5.11.7. затвердження Положення про Виконавчу дирекцію та призначення виконавчого секретаря;

5.11.8. встановлення видів, розмірів і напрямків використання засобів і майна Організації;

5.11.9. прийняття до складу членів Організації;

5.11.10. визначення розміру вступного внеску;

5.11.11. фінансування поточної діяльності Організації;

5.11.12. надання Ревізійній комісії, за її вимогою, необхідної інформації про діяльність Організації;

5.11.13. внесення пропозицій щодо змін та доповнень до Статуту та інших установчих документів Організації;

5.11.14. здійснення інших функцій, які не належать да виключної компетенції Загальних зборів.

5.12. Усі рішення Правління приймаються на його засіданнях простою більшістю голосів і оформлюються у вигляді протоколів.

5.13. Президент Організації очолюе Правління Організації, обирається Загальними зборами терміном на 5 років, якщо за це проголосувало щонайменше 2/3 членів від загальної кількості присутніх, підзвітний зборам і несе відповідальність перед ними за виконання покладених на нього функцій.

5.14. Президент Організації мае такі повноваження і виконує наступні функції:

— веде засідання Правління;

— організовуе роботу Правління по вирішенню завдань, поставлених перед      Організацією та сприяє їх реалізації;

— подає звіти Правління загальним зборам;

— розподіляє обов’язки між членами Правління;

— доручає виконавчому секретарю підготовку проектів, програм і планів робіт Організації, виносить їх на розгляд і затвердження Правлінням;

— забезпечує роботу Правління Організації і її апарату;

— представляє Організацію у взаємовідносинах з юридичними особами в Україні та за її межами, а також із зарубіжними і міжнародними організаціями та іноземними громадянами;

— формує експертні та науково-дослідницькі групи структурних підрозділів, розглядає інші питання, що відносяться до його компетенції;

— ветує та скасовує рішення, накази виконавчого секретаря Організації, які суперечать чинному законодавству, Статуту, цілям та меті діяльності Організації;

— у разі необхідності делегує частину своїх повноважень виконавчому  секретарю Організації.

5.15. Для забезпечення поточної діяльності Організації, Правлінням Організації призначається адміністративно виконавчий орган, який очолює виконавчий секретар Організації, який призначається Правлінням строком на 5 років.

5.16. Виконавчий секретар:

— організовує виконання рішень Загальних зборів учасників Організації, Правління, Президента Організації;

— підписує угоди, договори, фінансові документи та інші юридичні акти;

— видає доручення;

— в межах своєї компетенції видає розпорядження, обов’язкові для виконання працівників Організації;

— затверджує внутрішні нормативні акти, що визначають відносини між структурними підрозділами Організації;

— відкриває в установах банків рахунки Організації і здійснює розпорядження ними згідно з рішенням Президента Організації або Правління;

— без довіреності представляє Організацію у стосунках з підприємствами, установами, організаціями і державними структурами;

— здійснює підготовку проєктів, програм і планів робіт Організації, організовує виконання основних напрямків діяльності структурних підрозділів Організації відповідно до її статутних завдань та цілей;

— несе відповідальність за майно і кошти Організації.

5.17. Інтереси Організації у взаємовідносинах з громадянами, юридичними особами, іншими організаціями представляють Президент Організації, виконавчий секретар. Вони мають право на оприлюднення інформації від імені Організації, що не суперечить меті та завданням Організації, результатів досліджень.

5.18. Ревізійна комісія та її персональний склад обираються загальними зборами строком на 5 років.

Порядок діяльності Ревізійної комісії встановлюється Положенням, що затверджується Загальними зборами.

5.19. Ревізійна комісія має право за дозволом Загальних зборів залучати до своєї роботи незалежних фахівців та єкспертів.

5.20. Ревізійна комісія у своїй діяльності підпорядкована та підзвітна Загальним зборам.

5.21. Ревізійна комісія:

— перевіряє вірність ведення бухгалтерського обліку та звітності;

— вімагає від посадовіх осіб Організації подання всіх необхідних їй матеріалів, бухгалтерських та інших документів та особистих пояснень;

— має право брати участь у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу;

— складає висновок щодо річних звітів та балансів, без якого Загальні збори не можуть затверджувати звіт та баланс;

— перевіряє організацію роботи за заявами, скаргами та листами громадян;

— розглядає скарги, заяви та пропозиції працівників Організації, які розглянуті Правлінням Організації.

5.22. Для забезпечення виконання рішення Правління Організації, апарат адміністративно-виконавчого органу займається всіма поточними питаннями діяльності Організації. На працівників апарату дміністративно-виконавчого органу Організації розповсюджується діюче законодавство України про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.

5.23. Загальними зборами можуть бути створені інші органи Організації.

Comments are closed.